Dr.Ed J Hoskins
Dr.Ed J Hoskins
Mësime në Dishepullimin

Përqendruar në Ungjillin e Jezu Krishtit

Ne ofrojmë një gamë të gjerë doktrinash të shëndosha të mësimit biblik në mbi 40 gjuhë MBB -ve (Besimtarët e Sfondit Musliman).

John Azar
John Azar
Bazat e besimit arabisht
Jerry Soen
Jerry Soen
Fryma e Shenjtë
2021-08-04T21:48:14+00:00

Bazat e Besimit

Bazat e Besimit me John Azar të shoqërisë arabe në Grace Community Church ka të bëjë me shpjegimin e Besimit në Jezusin për jobesimtarët dhe një teologji të thjeshtë sistematike për besimtarët.