Mesazhi i librit të Mateut është se Jezusi është Mesia i premtuar, Mbreti i mbretërve. Në Pjesën 1 të Mateut (kapitujt 1-7) ne njihemi me Jezusin nëpërmjet gjenealogjisë së tij, rrëfimit të lindjes së tij dhe mësimeve të tij. Menjëherë ne shohim njerëzit e përulur që ai thërret. Rrëfimi i tij përfshin njerëzit më të përulur. Rrëfimi i tij i lindjes i quan barinjtë e përulur. Mësimet e tij u bëjnë thirrje njerëzve që të jenë «të varfër në shpirt». Gjatë gjithë kësaj ne mësojmë se megjithëse Jezusi është Mbreti i të gjithë mbretërve, ai fton mëkatarët e varfër të vijnë tek ai. Seria Proclaim Commentary sjell pasqyrë ekspozuese dhe zbatim praktik në jetën e përditshme. Është shkruar jo vetëm për pastorët, mësuesit dhe udhëheqësit, por edhe për familjet, studentët ose këdo që dëshiron të eksplorojë pasuritë e Fjalës së Perëndisë.